Politika spoločnosti

Vedenie firmy RAIL WAYS, s.r.o. vyžaduje zodpovedný prístup ku kvalite a environmentu od všetkých svojich zamestnancov. Hlavným cieľom spoločnosti RAIL WAYS, s.r.o. je spokojnosť zákazníka dosiahnutá kvalitou našej práce.


  • Prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníkov. Preto kvalitu chápeme ako systematický a komplexný súbor činností podľa STN EN ISO 9001: 2016 a STN EN ISO 14001: 2016 doplnený splnením aplikovateľných a záväzných požiadaviek, ktoré požadovanú spokojnosť zabezpečia.
  • Pretože iba kvalitná služba môže uspokojiť zákazníka, prvoradým záujmom každého zamestnanca je vysoká kvalita stavebných prác a s nimi spojených odovzdávaných produktov a služieb.
  • Plánované zvyšovanie kvality dosahujeme najmä zavádzaním nových postupov a technológií do každodennej činnosti u klienta.
    Zaväzujeme sa k ochrane životného prostredia, vrátane prevencie znečisťovania životného prostredia.
  • Našim zamestnancom je umožnený prístup ku všetkým informáciám a vzdelávaniu, ktoré sa týkajú otázok kvality a ochrany životného prostredia. Všetky užitočné návrhy a opatrenia v tejto oblasti sú akceptované a podporované.
  • Vybudovaný systém kvality a environmentu je schopný akceptovať všetky požiadavky zákazníka. Narastajúce požiadavky zákazníka zabezpečíme ďalším trvalým zlepšovaním systému manažérstva kvality a sústavným zlepšovaním systému manažérstva environmentu s cieľom zlepšovať environmentálne správanie.