Ponúkané služby

V rámci svojej rozšírenej činnosti firma zabezpečuje a obstaráva :

  • Všetky stupne projektovej dokumentácie potrebnej pre územné a stavebné povolenie ako aj pre realizáciu stavieb.
  • Geodetické a inžinierskogeologické práce.
  • Realizáciu silnoprúdových zariadení dopravných stavieb, ako napr. trolejové vedenie železničných, vlečkových a električkových zariadení, osvetlenie ciest a tratí, preložky káblov NN a VN a pod.
  • Realizácia slaboprúdových zariadení dopravných stavieb ako napr. zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia, preložky slaboprúdových káblov a pod.
  • Realizáciu ďalších železničných a vlečkových tratí, ako napr. koľajové váhy, navíjacie zariadenia (vrátok) a pod.
  • Výkon investorsko – inžinierskej činnosti v kompletnom rozsahu od vyhľadania pozemkov až po kolaudáciu stavieb.