Stavebná činnosť

V rámci svojej vlastnej výrobnej náplne firma vykonáva:

  • Zemné práce pre cestné stavby a koľajový spodok električkových, vlečkových a železničných tratí, ako aj koľajové  rozvetvenia a celé zhlavia.
  • Odvodnenie ciest a železničného spodku električkových, vlečkových a železničných tratí.
  • Objekty dopravných a vodohospodárskych stavieb, ako napr.: priepusty, priekopové múry, kanalizácie a odvodňovacie priekopy, rôzne ochrany svahov a pod.
  • Výstavba a kompletná rekonštrukcia zvršku koľajových rozvetvení koľají železničných, vlečkových a električkových tratí.
  • Výstavba a rekonštrukcia ciest monolitných, prefabrikovaných, oporných a zárubných múrov, rôznych druhov zábran, oplotení a zábradlí.
  • Realizáciu drobných objektov pozemného charakteru patriacich k dopravným stavbám a pod.